ДПБ – Кодекс за професионална етика на психолога

Picture1

Професията „ПСИХОЛОГ“ във всички нейни многообразни разновидности поставя много високи изисквания към професионалната квалификация, професионалната етика и социалната отговорност на упражняващите я. Всички членове на Дружеството на психолозите вписани в Публичния регистър на психолозите в България приемат ежегодно с нарочна декларация да съблюдават в ежедневната си практика Кодекса за професионална етика на Дружеството на психолозите в България.

Етичният кодекс на българските психолози е  съобразен с международните изисквания и стандартите към професията. Неговото спазване от членовете на Дружеството се наблюдава от постоянен орган – Етичната комисия на Дружеството на психолозите в България, – който се избира от Общото събрание на дружеството и е независим от Управителния съвет на организацията ни и другите й административни структури, със специални правомощия.

Молим Ви да вземете под внимание следното!

Без приемането и спазването на този Етичен кодекс на психолозите в България всяка дейност и публичното себепредставяне като психолог са потенциално проблемни!

Преднамереният или неглижиращ отказ да се приеме Кодекса за професионална етика на психолога е индикация за смущаващи дефицити в професионалната и социална отговорност на специалистта, дори при много висока квалификация и дългогодишен опит. Подобен отказ е и в разрез с принципите на науката и професията психология, международните и национални професионални стандарти, и добрите практики в професионалните гилдии на психолозите във всички страни-членки на Европейския съюз.

Всеки български психолог, който е приел през настоящата година да спазва Етичния кодекс на българските психолози е в състояние (при поискване) да посочи своя актуален личен професионален код (ISCO-BG-RP No……) вписан в Регистрационния му сертификат, който удостоверява пред гражданите и институциите, че след приемането с лична декларация на Етичния кодекс и годишната проверка на неговата професионална квалификация, е бил вписан като редовен член на Дружеството на психолозите в България в Публичния регистър на психолозите в България.

Запознайте се със съдържанието на действащия в момента

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Picture1

Членове на Комисията за професионална етика на ДПБ:

професор Павел Александров

професор Любомир Георгиев

доцент Иван Димитров

доцент Никола Атанасов

доцент Румен Бостанджиев

 Picture1

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите правила уреждат организацията и технологията на работа, правомощията и отговорностите на Комисията по професионална етика(КПЕ) към Дружеството на психолозите в Република България.
2. Промени в настоящите правила за работа могат да се извършват само от Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България. При належаща необходимост, временни промени могат да бъдат одобрени до следващото Общо събрание с единодушно решение на членовете на УС на Дружеството на психолозите в Република България.
3. В своята работа и при изпълнение на своите задължения, Комисията по професионална етика е независим. Той се ръководи от ЗЮЛНЦ, Устава и Етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България и решенията на Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.
4. Комисията по професионална етика се отчита за извършената работа единствено пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.

II. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
5. Цел на работата на Комисията по професионална етика е да създава и контролира спазването на професионално-етични норми и правила, които биха защитили обществения интерес и биха утвърдили ролята, значението и морала на психолога в България.

6. Задачи /функции/ на Комисия по професионална етика са:
6.1. Контрол върху спазването на Етичния кодекс на психолога.
6.2. Ревизиране и усъвършенстване съдържанието на Етичния кодекс на психолога .
6.3. Изразяване на мнение и тълкуване на отделни норми и правила във връзка с прилагането на Етичния кодекс на психолога.
6.4. Обучение на членовете на Дружеството на психолозите в Република България, както и разясняване на нормите на Етичния кодекс сред психолозите, клиентите и останалата част от обществото.
6.5. Популяризиране на принципите и правилата на етичното професионално поведение чрез публикационна дейност в Българско списание по психология, интернет-страницата на Дружеството на психолозите в Република България и медиите в България. Изготвяне на учебни материали, брошури и други подобни в областта на професионалната етика на психолозите.
6.6. Проучване мнението на членовете на Дружеството на психолозите в Република България и останалите заинтересовани лица относно ефективността и практическата приложимост на Етичния кодекс на психолога.
7. При изпълнение на своите задължения, членовете на Комисията по професионална етика се ръководят от следните принципи:
7.1.Обективност.
7.2.Независимост.
7.3. Конфиденциалност.
7.4. Професионален подход при решаване на професионално-етичните проблеми.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ
8. Комисията по професионална етика има следните права:
8.1. Да предлага на Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България проект на Етичен кодекс на психолога.
8.2. Да предлага на Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България мотивиран проект за промени на Етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България.
8.3. Да тълкува отделни текстове в Етичния кодекс на психолога, когато това бъде поискано от членове наДружеството на психолозите в Република България или органи на държавната и съдебната власт в Република България.
8.4. Да получава информация от членове на Дружеството на психолозите в Република България и външни лица във връзка с контролирането на спазването на Етичния кодекс на психолога.
8.5. Да провежда разследвания относно възможни нарушения на Етичния кодекс от членове на Дружеството на психолозите в Република България.
8.6. Да събира и обобщава информация относно приложимостта на нормите на Етичния кодекс на психолога в практиката.
8.7. Да изисква информация и професионално съдействие от членовете на Дружеството на психолозите в Република България и органите на държавната и съдебна власт в Република България при специфични въпроси във връзка с оценка на възможни нарушения на Етичния кодекс на психолога;
8.8. Да сезира Управителния съвет Дружеството на психолозите в Република България в случаите когато са налице доказателства за нарушаване нормите на Етичния кодекс от съответните членове на Дружеството на психолозите в Република България.
8.9. Да сезира Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България по въпроси, свързани с професионалната етика на членовете на Дружеството на психолозите в Република България.
8.10 .Да дава становища пред Управителния Съвет и пред Общото събрание по въпроси, свързани с професионалната етика на членовете на Дружеството на психолозите в Република България.
8.11. Да бъдат възстановявани на неговите членове разходите, извършени във връзка с работата на Комисията, по доклад от Председателя на Комисията, от бюджета на Дружеството на психолозите в Република България.
8.12. Във връзка с изпълнението на своите функции, Комисията по професионална етика ползва техническата, административната и финансовата помощ на Дружеството на психолозите в Република България.Техническата обработка на документацията на Комисията – изпращане на писма, служебна кореспонденция, анкети и др., се осъществява от Председателя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България или от специално оторизирано за целта лице от административния екип на Дружеството на психолозите в Република България.

9. Комисията по професионална етика има следните задължения:
9.1. Да спазва в работата си ЗЮЛНЦ ,Устава и Етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България, приложимите стандарти на Европейската федерация на психологическите асоциации и настоящия Правилник за работа.
9.2. Да бъде независима в своята работа, и при вземане на съответните решения, нейните членове да се водят единствено от собствената си съвест и морал.
9.3. Член от Комисията по професионална етика следва да си направи самоотвод и да не участва при вземане на решения относно сигнали, в които са засегнати лица, спрямо които членът на Комисията не е независим по смисъла на Устава и Етичния кодекс на Дружеството на психолозите в Република България.
9.4. Да изисква от членовете и органите на Дружеството на психолозите в Република България да му бъдат предоставяни възможности за упражняване на неговите права, а когато това бъде отказано, включително и чрез явно бездействие, да поставя въпроса пред Управителния съвет и Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България .
9.5. При установяване на случаи на нарушения на Етичния кодекс, да сезира Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, като й предостави цялата налична документация и мотивирано становище по конкретния случай.
9.6. Да отчита резултатите от своята дейност пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
10. Комисията по професионална етика се състои от пет до девет члена, избирани за три годишен мандат от Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България след предложение от Управителния съвет, изработено след открита процедура за номинации сред професионалната гилдия на психолозите в България.
11. След изтичане на мандата, преди провеждане на Общото събрание за избор на следваща Комисия, членовете на Комисията определят по жребии двама от тях, които не могат да бъдат номинирани за втори мандат.
12. Членовете на Комисията не могат да бъдат избирани за трети последователен мандат.
13. Бивши членове на Комисията, пропуснали един мандат участие в нея, имат право отново да се кандидатират за нейни членове.
14. Членовете на Комисията избират помежду си чрез единодушие председател и заместник-председател.
15. Комисията по професионална етика се представлява от председателя, при негово отсъствие от заместник-председателя, или от упълномощен чрез единодушие член на Комисията. Упълномощаването се извършва с решение на Комисията изобщо или за конкретен случай.
16. Комисията по професионална етика провежда присъствени заседания не по-малко от веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя, които определят мястото и часа на срещата.
17. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват поне трима от членовете на комисията. Останалите двама могат да бъдат представени чрез пълномощници измежду присъствалите членове. Пълномощните се прилагат към протокола за съответното заседание.
18. За проведените заседания се изготвя протокол, подписван от членовете, присъствали на заседанието. Взетите решения се документират отделно, като всяко решение задължително се подписва от всички членове на Комисията.
19. Всички постъпващи и изходящи писма, решения, сигнали, преписки, искания и други материали и документи, се регистрират последователно в деловоден регистър. Деловодството и документацията на Комисията се оформят и съхраняват при определен с решение на Комисията неин член.
20. Ежегодно, Комисията по професионална етика изготвя план за своята работа, която се приема с единодушие от членовете му. При належаща необходимост, програмата може да бъде коригирана в последствие.
21. Членовете на Комисията по професионална етика могат да разпределят решаването на определени задачи или функции по между си, когато възникне необходимост от това. Решенията за подобна вътрешна организация на работата на Комисията се взимат с единодушие на нейните членове.

V. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
22. По всички въпроси, свързани с работата й, Комисията по професионална етика се произнася с решения. Решенията се считат за взети, ако са подкрепени от поне трима членове на Комисията. Решенията могат да се вземат на присъствени заседания, или без да е проведено нарочно заседание. Във вторият случай, решението трябва да е единодушно.
23. Всяко взето решение на Комисията се оформя отделно /извън протокола за проведено заседание на Комисията/, и се подписва от всички членове на Комисията. Членовете, гласуващи против, посочват това след подписа си и прилагат писмено мотиви за несъгласието си.
24. Решенията могат да се вземат и чрез тайно гласуване. В този случай, решението отново се подписва от всички членове на Комисията, като се посочва и фактът на извършеното тайно гласуване и броят на гласовете “за” и “против” съответното решение. В този случай, към решението не се прилагат мотиви на лицата, не подкрепили утвърденото с мнозинството решение.
25. Със свои решения Комисия по професионална етика:
25.1. Предлага за одобрение на Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България Етичен кодекс на психолога.
25.2. Предлага промени в Етичния кодекс на психолога пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България и други национални форуми на професионалната общност.
25.3. Тълкува определени текстове на Етичния кодекс.
25.4. Произнася се по всеки постъпил сигнал за нарушение на Етичния кодекс на психолога.
25.5. Въвежда система на контрол върху спазването на професионалната етика в Дружеството на психолозите в Република България, включваща методология за събиране и обработка на информация и образци на анкетите и декларациите, които членовете на Дружеството на психолозите в Република България трябва да попълват.
25.6. Взема други решения, свързани с изпълнение на работата и отговорностите й.

VI. ТЪЛКУВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ПСИХОЛОГА
26. Всеки член или орган на Дружеството на психолозите в Република България има право да поиска от Комисията по професионална етика тълкуване на определени текстове от Етичния кодекс, или изразяване на становище относно поведение, което следва да се спазва, за да се счита, че е спазен Етичния кодекс. Комисията по професионална етика може да извърши тълкувание или изрази становище относно спазването на професионалната етика в Дружеството на психолозите в Република България и по свой почин, без да има постъпило изрично искане за това.
27. Тълкуванията или становищата във връзка с приложението на Етичния кодекс се оформят с решение на Комисията по професионална етика по реда, по който тези Правила за работа предвиждат вземане на едно решение. Същите следва да се оповестяват на членовете на Дружеството на психолозите в Република България чрез публикуване в “Българско списаниепо психология” или по друг начин.
28. Комисията за професионална етика приема като нарушение на професионалната етика установено поведение, което се отклонява от възприето от Комисията тълкуване или изразено становище във връзка с приложението на Етичния кодекс.
29. При постъпване на писмено искане за тълкуване или изразяване на становище относно спазването на професионалната етика от членовете на Дружеството на психолозите в Република България , или в случай на самосезиране, Комисията по професионална етика образува преписка. Председателят на Комисията възлага на един от членовете да проучи конкретното искане и да подготви мотивирано проекто-решение. Съответният член подготвя проекто-решение и го представя на останалите членове за съгласуване. Съответното проекто-решение се одобрява като решение по реда, предвиден от тези Правила за работа.
30. Решението за тълкуване или становище следва да бъде издадено най-късно от един месец от датата на постъпване на съответното искане за това. При необходимост, срокът може да бъде удължен мотивирано с решение на председателя на Комисията.
31. Със свои решения, Комисията по професионална етика може да отправя препоръки към членове на Дружеството на психолозите в Република България и професионалната общност в страната относно предприемане на действия или поведение, свързани със спазване на професионалната етика на психолога.
32. Със свои решения, Комисията по професионална етика може да одобрява задължителни за спазване правила, така че да се постига синхронизирано и единно приложение на нормите и духа на Етичния кодекс на психолога, или във връзка с конкретни казуси, за които Кодексът не предвижда процедури и правила. Комисията трябва да приема за нарушение на професионалната етика на поведение, отклоняващо се от тези правила. Правилата се оповестяват в “Българско списание по психология” или по друг начин до членовете на Дружеството на психолозите в Република България и професионалната общност.
33. По реда на тълкуването на Етичния кодекс, всеки член на Дружеството на психолозите в Република България има право при възникване на конкретен казус от неговата практика, да изиска Комисията по професионална етика с решение да му препоръча предприемането на определено поведение при зададената ситуация, което да осигури спазване на нормите и духът на Кодекса.

VII. РАЗСЛЕДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ПСИХОЛОГА
34. Разследване на възможно нарушение на Етичния кодекс започва на основание на постъпил в Комисията по професионална етика сигнал. Последният трябва да бъде писмен, като подателят е поименно идентифициран. Сигналът следва да съдържа следните минимални реквизити: трите имена на лицето, което подава сигнала; адрес, телефон, е-mail, длъжност, организация / предприятие /, в което работи; съдържание и основание на оплакването и извършеното нарушение. Сигналът следва да се адресира до Дружеството на психолозите в Република България, като специално се посочи, че е за Комисията по професионална етика.
35. Сигналът може да произхожда от член на Дружеството на психолозите в Република България, орган на Дружеството на психолозите в Република България или всякакви външни лица, органи, предприятия, организации. Анонимни сигнали не се разглеждат. Комисията по професионална етика може и да се самосезира, в който случай се подготвя писмено изложение относно причините за възбуждане на разследване за потенциално нарушение от страна на член на Дружеството на психолозите в Република България.
36. За всеки постъпил сигнал се образува преписка. Председателят на Комисията възлага на един от членовете му да събере необходимата информация по преписката, подготвя необходимите писма за искане на информация и подготви проекто-решение по нея. Името на конкретният член, водещ преписката, не се обявява извън състава на членовете на Комисията.
37. Във връзка с решаването на конкретна преписка, Комсията по професионална етика има право да поиска информация и лични срещи с всеки член или орган на Дружеството на психолозите в Република България. Писмата за искане на информация се подписват от Председателя на Комисията или друго лице, което може да го представлява. Срещите със заинтересованите страни се провеждат в офиса на Дружеството на психолозите в Република България в София, при присъствие на всички членове на Комисията.
38. За всяка заведена преписка, задължително се изисква писмено обяснение от лицето, срещу което се провежда разследването за евентуално нарушаване на професионалната етика, както и му се дава възможност да представя допълнителни доказателства.
39. Работата по разследване на конкретните сигнали за нарушение на професионалната етика се извършват при условията на пълна конфиденциалност. До взимане на решение по конкретния казус, не се оповестяват по никакъв начин имената на засегнатите и заинтересованите лица, нито естеството на случая.
40. За всяка заведена преписка, Комисията по професионална етика се произнася с мотивирано решение дали има или не нарушение на Етичния кодекс на психолога. В случай, че решението установява такова нарушение, преписката със всички събрани материали се предава на Комисията. Решенията се взимат по утвърдения за вземането на едно решение ред в този Правилник.
41. Информация в резюме за всеки приключен случай, по които има наложено наказание се публикува в печатните органи на Дружеството на психолозите в Република България. За онези случаи, при които извършеното нарушение не подлежи на санкция, но въпреки това съдържат елементи на непрофесионално поведение и риск, също се публикува информация в списанието на Дружеството на психолозите в Република България, без да се персонифицира извършителят.

VIII. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА
42. Комисията по професионална етика може да разработва специфична система, чрез която да събира информация от членовете на Дружеството на психолозите в Република България, необходима за наблюдение относно спазването на професионалната етика и оценка на приложимостта на нормите, заложени в Етичния кодекс на психолога. Информацията следва да се събира под формата на въпросници или декларации по предварително одобрен от Комисията образец и при условията на конфиденциалност.
43. Методологията за реализиране на конкретната система и съответните въпросници и декларации се одобряват с решение на Комисията. Същите се публикуват в “Българско списание по психология” на Дружеството на психолозите в Република България или се оповестяват до членовете на Дружеството на психолозите в Република България и професионалната общност по друг начин.
44. Комисията по професионална етика обобщава резултатите от провежданите анкети и систематизира информация, въз основа на което предлага промени в Етичния кодекс.
45. Съобразно приложената методология, получената информация от членовете на Дружеството на психолозите в Република България може да бъде основание за възбуждане на разследване относно спазването на професионалната етика.

VIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
46. Всяка заинтересована страна има право да поиска от Комисията по професионална етика да разреши определен възникнал конфликт на интереси или друг спор, свързан с професионално-етичното поведение на членове на Дружеството на психолозите в Република България. Заинтересованите страни могат да бъдат както членове на Дружеството на психолозите в Република България , така и външни за Дружеството на психолозите в Република България лица, организации, предприятия, органи, държавни служби и др. под.
47. При постъпване на искане за разрешаване на спор, Председателят на Комисията насрочва дата и час, на които призовава заинтересованите страни на обсъждане. Срещата се провежда в присъствието на всички членове на Комисията в офиса на Дружеството на психолозите в Република България в гр. София. Неявяването на заинтересувана страна не е основание Комисията да не вземе решение по възникналия спор.
48. След изслушване на заинтересованите страни, които са се явили, в двуседмичен срок Комисията по професионална етика се произнася с решение относно поведението, което страните следва да предприемат, така че конфликтът на интереси или спора да бъдат разрешени в съответствие с нормите и духът на Етичният кодекс. Решението е задължително за изпълнение, и несъобразяването с него трябва да се счита за нарушение на професионалната етика .
49. Председателят на Комисията по професионална етика определя един от членовете му, който да подготви проекто-решение по конкретния спор и да го представи за съгласуване на останалите членове. Името на този конкретен член не се обявява извън състава на комисията. След съгласуване, решението се взима по възприетия в този Правилник ред за вземане на решение от Комисията.

IХ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИ И ВЪНШНИ ЛИЦА
50. Комисията по професионална етика има право да изисква съдействие и информация от всички членове и органи на Дружеството на психолозите в Република България във връзка с изпълнение на отговорностите й, представени в Устава на Дружеството на психолозите в Република България, Етичния кодекс на психолога и този Правилник за работа. Искането се отправя писмено, подписано от Председателя на Комисията или друг неин представител.
51. Във връзка с изпълнение на функциите си, Комисията може да контактува и с външни за Дружеството на психолозите в Република България лица, органи, организации, предприятия и др. с искане за предоставяне на информация.
52. Комисията по професионална етика следва да представя мнение, прието с решение, при всички случаи, когато бъде засяган въпрос или се взема решение от орган на Дружеството на психолозите в Република България във връзка с професионалната етика . В случай, че друг орган на Дружеството на психолозите в Република България се произнесе по проблеми от компетентността на Комисията по професионалната етика, или вземе решение, което го засяга, без неговото предварително писмено мнение, Комисията следва да изиска преразглеждане или отмяна на това решение пред Управителният съвет, а при необходимост – пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.
53. При всеки случай, когато друг орган разглежда въпроси от естеството на професионалната етика, или Управителния съвет разглежда преписка, предадена от Комисията по професионална етика, при необходимост, член на Комисията следва да присъства на заседанието на съответния орган. Конкретният член се определя от Председателя на Комисията по професионална етика.
54. При необходимост от представяне на Комисията по професионална етика пред орган на Дружеството на психолозите в Република България или пред външни органи, лица, учреждения, организации, държавни служби и др. под., Председателят на Комисияа определя конкретен член или членове, които да представят Комисията.
55. комисията по професионална етика сезира Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България за всички случаи, при които Управителният съвет или други органи са взели решения по казуси, свързани с професионалната етика, без да изискат мнение и становище от Комисията по професионална етика, или в противоречие с това мнение или становище.
56. Комисията по професионална етика докладва пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България за всички случаи на възпрепятстване на нейната дейност или ограничаване на независимостта й, като едновременно с това предлага проекто-решения на Общото събрание, които да й позволят да изпълнява предвидените й в Устава на Дружеството на психолозите в Република България задачи. Ако ограниченията и възпрепятствията са съществени, Комисията по професионална етика може да изисква от Управителния съвет или Контролния съвет свикване на извънредно Общо събрание.
57. Извършените разходи във връзка с функционирането на Комисията по професионална етика, както и командировъчните разходи на неговете членове, се възстановяват от бюджета на Дружеството на психолозите в Република България на члена на Комисията, който ги е извършил, на основание на представен доклад и разходо-оправдателен документ. Докладът следва да обосновава необходимостта от извършения разход и да бъде подписан от Председателя на Комисията или друго лице, което може да представлява Комисията. В случай, че искането за възстановяване на подобни разходи не бъде одобрено от административните органи на Дружеството на психолозите в Република България, Комисията по професионална етика поставя случая пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България, включително и с предложение за промяна в бюджета на Дружеството на психолозите в Република България за следващата година, която промяна да включи извършения вече разход.
58. В случай, че бъде наложено наказание на съответния член на Дружеството на психолозите в Република България, разходите по извършване на разследването следва да бъдат възстановени от него.
59. Задълженията на техническите сътрудици към Комисията по професионална етика се определят със специални правила, разработени от Комисията съвместно с Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България.
60. За работата си в Комисията по професионална етика, членовете му не получават хонорари, възнаграждения или други форми на овъзмездяване за положения труд, изразходено време или претърпени загуби извън преките разходи, споменати изрично в този Правилник за работа.

Х. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
61. За дейността си, Комисията по професионална етика се отчита пред Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България. Отчет се съставя за всяко отчетно Общо събрание, в който се обобщават резултатите от работата на Комисията, предложенията за промяна в Етичния кодекс на психолога, взетите решения и разгледаните преписки. Отчетът се подписва от всички членове на Комисията.

ХI. ПРОЦЕДУРИ ПРИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА.
62. Сигналите за нарушение на професионалната етика от страна на членове на Комисията се разследват от Председателя на Комисията, а съответното решение се взима от останалите членове на Комисията чрез единодушие. В случай, че друг орган на Дружеството на психолозите в Република България е взел решение относно поведение на член на Комисията, свързано с професионалната етика, Председателят на Комисията по професионална етика трябва да изисква неговата отмяна от Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.
63. Сигналите за нарушения от Председателя на Комисията по професионална етика се разследват от заместник председателя, като решението се взима отново по единодушие между останалите членове на Комисията. По време на мандата им в Комисията по професионална етика и три години след това, дисциплинарни наказания на членовете на Комисията се налагат само с решения на Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.
64. При започване на проверка по сигнал за нарушение на професионалната етика от член на орган на Дружеството на психолозите в Република България , Комисията по професионална етика уведомява Председателя на Управителния съвет и Контролния съвет на Дружеството на психолозите в Република България.

ХІІ. СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА.
65. Цялата документация относно разследваните случаи за нарушения на Етичния кодекс се съхранява в Дружеството на психолозите в Република България в специално определено от Председателя на Дружеството на психолозите в Република България помещение.
66. Правото за достъп до документацията става чрез изричното писмено съгласие на Председателя на Комисията по професионална етика, а в негово отсъствие – с писмено съгласие на зам.председателя или друг предварително писмено определен член на Комисията.
67. Ползването на документацията става в офиса на Дружеството на психолозите в Република България, като за целта се води специален регистър /по образец/ от специално оторизираното от Управителния съвет лице от Дружеството на психолозите в Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
68. Неуредените в този Правилник за работа въпроси се решават чрез единодушие от членовете на Комисията по професионална етика с решение. При необходимост, на следващо Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България се представя проект за промяна на този Правилник.

Моля, изпращайте своите коментари, сигнали и предложения на адрес:

1606 София, ул. Люлин планина 14, партер

Дружество на психолозите в България

Комисията по професионална етика

е-поща: info@psychology-bg.org

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s