ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Публичният регистър на психолозите в България

се администрира и публикува ежегодно от

Дружеството на психолозите в Република България

Дружеството на психолозите в България от 2005 г. е национален представителен член на Европейската федерация на психологическите асоциации (www.EFPA.eu), Световния съюз на психолозите (IUPsyS) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP).  Дружеството администрира Публичния регистър на психолозите в Република България като съществена част от програмата си за превръщането на професията “психолог” в България в регулирана професия с високи стандарти съответстващи на европейските еталони и изисквания за добра професионална практика, качество, професионална мобилност и защита на потребителите.

От 1 януари 2011 г. професията психолог е вписана в Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България (МТСП) с професионален код 2634 в съответствие с Международната стандартна класификация на регулираните професии – International Standard Classification of Occupations (ICSO), 2008. Съгласно Правилника за управление на Европейския регистър на психолозите, вписването в Публичния регистър на психолозите в България е сред минималните изисквания за придобиване на EUROPSY Certificate of Psychology и вписване в Европейския регистър на психолозите.

От 1 януари 2013 г. Националния класификатор на професиите и длъжностите изисква психолозите да бъдат регистрирани и представяни в следните професионални подгрупи с специфични професионални кодове: 2634-6001 – “психолог”; 2634-6002 – “клиничен психолог”; 2634-6003 – “училищен психолог” и 2634-6004 – “психолог-психотерапевт”.

Международните професионални асоциации и държавната администрация в България приемат Публичния регистър на психолозите в България като основен механизъм за професионална отговорност и саморегулация на професията до приемането и влизането в сила на съвременно национално законодателство за регулация на професията психолог в България чрез Закон за психологията и публичния регистър на психолозите в Република България.

Невнасянето на членски внос за текущата година води до замразяване на членския статут и заличаване на вписването в Публичния регистър на психолозите в Република България. Молим най-учтиво всички пропуснали крайния срок и желаещи да възстановят редовното си членство в Дружеството на психолозите да го направят до 30.03.2018 г.

Членският внос за 2018 година е 40 лева. Заплащането на членски внос за 2018 г. може да се направи по банков път:

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
office@psychology-bg.org
Банкова сметка (Членски внос и абонамент):
ОББ АД
IBAN: BG75UBBS88881000117062
BIC: UBBSBGSF

(Моля, посочвайте трите си имена при осъществяване на банковия превод)

За допълнителна иформация и актуализация на членството, пишете ни на е-мейл адрес office@psychology-bg.org

http://www.psychology-bg.org

 

Picture1

ПРАВИЛНИК 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

І. Общи положения

1. Настоящият правилник урежда условията и реда за вписване в Единния публичен регистър на психолозите в Република България, наричан по-долу за краткост „Регистъра”, който се води и поддържа от Дружеството на психолозите в Република България.

2. Вписването в регистъра е средство за упражняване на дейността на психолога при повишена обществена и професионална отговорност, обвързана с авторитета наДружеството на психолозите в Република България и международните професионални стандарти приети от Дружеството на психолозите като национално представителен член на европейската професионална общност.

3. Дейността по вписването на психолозите и управлението на регистъра се осъществява от Дружеството на психолозите в Република България и се ръководи от Управителния съвет на дружеството.

4. Регистърът е публичен и се води на хартиен и електронен носител на български и английски език.

5. Информация за вписаните и заличени психолози се обявява на сайта на Дружеството на психолозите в Република България и съдържа трите имена на психолога, номера и датата на регистрацията, съответно на заличаването му от регистъра, анотация на професионалната квалификация и начина, по който може да се установи връзка с психологачрез посредничеството на Дружеството.

6. Информация за делови контакти с вписаните в регистъра психолози може да се предостави и по искане на граждани и организации във вид на писмена справка, която съдържа името на психолога, неговата професионална квалификация, допълнителни квалификации (специализации) и начинът, по който може да се установи връзка с психолога чрез посредничеството на Дружеството.

7. В края на всяка календарна година длъжностното лице, което има за задължение да води регистъра, предоставя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите справка за вписаните и отписаните, съответно за заличените от регистъра психолози.

8. Дружеството на психолозите в Република България използва регистъра за:

  • Регистрация на Дружеството на психолозите в Република България към Европейската федерация на психологическите асоциации и за други международни контакти;
  • Посредничество при осъществяване на научни, делови и бизнес контакти между регистрираните психолози и институции, организации, потребители на психологически услуги;
  • Широко информационно обслужване на своите членове относно различни форуми, обучения, услуги, събития;
  • Управление на вътрешно-дружествения организационен живот;
  • Списване и разпространение на печатния орган на Дружеството – Българско списание по психология – и други научни публикации;
  • За организиране членовете на регистъра за различни дейности, които могат да възникнат с времето.

ІІ. Условия и ред за вписване

1. За да бъде вписано едно лице за психолог в регистъра, е необходимо то да е дееспособно, да притежава диплома за придобита в акредитиран ВУЗ образователно-квалификационна степен по психология (бакалавърска, магистърска, докторска степен), да е член на Дружеството на психолозите в България, и да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.

2. На вписване подлежат също и българските граждани, притежаващи документ за успешно завършено обучение по психология в чужбина по критериите на т.II.1.

3. Чужди граждани, които желаят и имат психологическо образование по критериите на ІІ.1. могат да бъдат вписани в регистъра.

4. Вписването в регистъра се извършва на основание писмено заявление по образец, утвърден от Управителния съвет на Дружеството на психолозите.

5. В заявлението се посочват имената на лицето, постоянният му и настоящ адрес, ако са различни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, къде е бил обучен психологът и каква специализация е придобил, образование – вид и специалност, владеене на чужди езици, други квалификации.

6. Към заявлението заявителят прилага диплома за придобита образователно-квалификационна степен като психолог, собственоръчно подписана декларация, че не е осъждано на лишаване от свобода за престъпления от общ характер, и декларация за приемане на Етичния кодекс на психолога и носене на отговорност за вписани неверни данни.

7. Заявлението, заедно с подадените документи, се завежда с входящ номер в офиса на Дружеството на психолозите като се посочва и датата, на която е било подадено.

8. Заявлението и другите документи се проверяват от съответното длъжностно лице, което предлага на Управителния съвет на Дружеството на психолозите заявителят да бъде вписан или да бъде отказано вписването му в регистъра.

9. Ако документите са редовни, лицето се вписва в едномесечен срок в регистъра и му се издава удостоверение по образец, че може да упражнява дейността като регистриран психолог към Регистъра на Дружеството на психолозите в Република България. Удостоверението съдържа име и фамилия, регистрационен номер и датата на вписването на психолога. Удостоверения за вписване в регистъра се връчват само след заплащане на членския внос за текущата година.

10. В случай на нередовност на документите, длъжностното лице уведомява заявителя, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява за това с обратна разписка или по електронен път.

11. Отказът на Управителния съвет на Дружеството на психолозите да впише заявителя в регистъра трябва да се мотивира. Той подлежи на обжалване пред Комисията по професионална етика и Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.

12. Вписването в регистъра е за срок от три години. То може да се поднови автоматично за същия срок, след изтичането на трите години, ако не съществуват пречки за това.

13. При промени в обстоятелствата и данните, които са от значение за вписване в регистъра, психологът следва незабавно да уведоми длъжностното лице, което поддържа регистъра.

ІІІ. Отписване и заличаване от регистъра

1. Всеки психолог може по собствено желание да се отпише от регистъра с писмено заявление, без да е необходимо да посочва причините за това.

2. Психолог служебно се заличава от регистъра, когато не е съобщил за обстоятелства, които са пречка за вписването му.

3. Заличаване на психолог може да се извърши и на основание съдебен акт, с който той е осъден за престъпление от общ характер или е признат за виновен за вреди, причинени от него при упражняване на дейността на психолог, или е установено нарушение на Етичния кодекс на психолога, след разглеждане на случая и решение на Комисията по професионална етика към Дружеството на психолозите в Република България.

4. Статусът на вписани в Публичния регистър психолози, които не са внесли своя годишен членски внос до края на първото тримесечие на съответната година се променя от “регистриран психолог” на “психолог с временно прекратена регистрация”. При внасянето на годишния членски внос статусът “регистриран психолог” автоматично се възстановява и се отразява в ежемесечните актуализации на списъка на вписаните в Публичния регистър психолози.

Настоящият Правилник за условията и реда за вписване в Единния публичен регистър на психолозите е приет на редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството на психолозите на 26.02.2007 година/Протокол № 21 – 26.02.2007 година/ и e единодушно утвърден от Общото събрание на Дружеството на психолозите на 24.03.2007 г. и на 27.11.2010 г.

ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ВАЛИДИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО EUROPSY CERTIFICATE OF PSYCHOLOGY И ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ АСОЦИАЦИИ (EFPA)

Дружество на психолозите в Република България, София 1606, ул. „Люлин планина” 14, партер, ателие 2,тел. 02/851 0999

office@psychology-bg.org www.psychology-bg.org

Моля, запознайте се с правилника на EuroPsy Certificate of Psychology

Picture1

http://BPSMembers.wordpress.com

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s