От старите архиви на списанието

ncp_cover_2008

ПРОГРАМА

„ОТ СТАРИТЕ АРХИВИ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ“

В рамките на тази програма на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) и Българското списание по психология – стартирала на 1 февруари 2008 година, – предоставяме на членовете на ДПБ свободен достъп до част от архивите със статии публикувани в Българско списание по психология преди 2009 година. Статиите са сканирани в PDF формат и за да ги четете ви е нужен Acrobat Reader. Молим да ни извините за ниското качество на сканирания образ, но то се дължи на качеството на хартията, на която са отпечатани част от оригиналите.

 

Българско списание по психология – бр.1, 1996 година:

Тен Хорн, Л., Зиновиева, И., Ру Р., Диенеш, Е., Работата в периода на прехода: Анализ на работата и мотивацията за труд в България 1992-1994 – Свали оттук:bjp-1996-1-p-3-19

Байчинска, Кр., Ценностните приоритети в прехода към демократично общество в България в крос-културна перспектива – Свали оттук: bjp-1996-1-p-20-40

Русинова-Христова, А., Влияние на родителските стратегии върху потребността от постижение и равнището на тревожност на децата – Свали оттук:bjp-1996-1-p-41-58

Русинова В., Купър, К., Василева, Л., Рандев, П., Жильова, С., Психометричен анализ на методиката „Индикатор за професионален стрес“ – Свали оттук: bjp-1996-1-p-59-69

Крумов, К., Илиева, Сн., Андонова, Д., Власт, конфликти и стилове за разрешаването им в организацията – Свали оттук:bjp-1996-1-p-70-82

Шлезингер, И., Характеристики на музиката и методи за тяхното контролиране – Свали оттук: bjp-1996-1-p-83-92

Попов, Хр., Аспекти на биомедицинската етика – Свали оттук: bjp-1996-1-p-93-100

Живкова Хр., Емпатията в медицинската професия – Свали оттук: bjp-1996-1-p-101-116

Георгиев, Л., При изворите на социалната психология – Свали оттук: bjp-1996-1-p-117-120

 

Българско списание по психология – бр.2, 1996 година:

Василева, С., Психологически проблеми свързани с критериите за оценка на творческите постижения и личностовите особености на творците в науката – Свали оттук: bjp-1996-2-p-3-15

Михайлов, Д., Културни ценности и адаптационни трудности – Свали оттук:bjp-1996-2-p-16-35

Сердарис, П., Психологичени предпоставки за готовността за уптреба на наркотици в юношеска възраст – Свали оттук: bjp-1996-2-p-36-45

Проданов, М., Когнитивен подход за изследване мотивацията на престъплението – Свали оттук: bjp-1996-2-p-46-55

Тодоров, Ж., Изследване на публикациите и мрежите на цитиране в списание „Психология“/ „Българско списание по психология“ – Свали оттук: bjp-1996-2-p-56-63

Гайдаров, К., Кръстанова, К., Прилагане на скалата „Семеен климат“ при изследване на алкохолно обременени семейства – Свали оттук: bjp-1996-2-p-64-77

Балканска, П., Психотерапия при лечение на болни от захарен диабет – Свали оттук: bjp-1996-2-p-78-84

Пирьов, Г., Проф. Спиридон Казанджиев като психолог – Свали оттук: bjp-1996-2-p-85-94

 

Българско списание по психология – бр.3, 1996 година:

Вълова, М., Психологически изследвания на актъорското майсторство – I – Свали оттук: bjp-1996-3-p-3-22

Байчинска, Кр., Ценностна трансформация в периода на социално-политически промени в България – Свали оттук: bjp-1996-3-p-23-39

Тодорова, И., Етнолингвистическите предубеждения като детерминанта на интерперсоналната перцепция – Свали оттук: bjp-1996-3-p-40-51

Калчев, Пл., Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците през преходната възраст – Свали оттук: bjp-1996-3-p-52-68

Богоявленская, Д.Б., Относно природата на творческото действие – Свали оттук: bjp-1996-3-p-69-75

Александрова, Б., Терзиева. М., Петров., А., Търнев, И., Мавлов, Л., Изследване на зрително-перцептивните и представните способности -I. Зрително-перцептивни способности – Свали оттук: bjp-1996-3-p-76-91

Богданова, Е., Възприятие на емоционален човешки израз от схематични изображения на лица-карикатури – Свали оттук: bjp-1996-3-p-92-100

Попов, Хр., Психотерапия на пациенти с посттравматични стресови разстройства: Контратрансферни и етични проблеми – Свали оттук: bjp-1996-3-p-100-106

 

Българско списание по психология – бр.1, 1997 година:

Величков, А., Съвременни тенденции в психологията на личността – Свали оттук: bjp-1997-1-p-3-21.pdf

Кондратиева, Л., Относно потребностния механизъм на личностното развитие – Свали оттук: bjp-1997-1-p-22-34.pdf

Ценова, Б., Психологичен терор на работното място – Свали оттук: bjp-1997-1-p-35-50.pdf

Пенчева, Е., Моралните ценности на работното място – Свали оттук: bjp-1997-1-p-51-63.pdf

Иванчева Кр., Диагностициране на качествата импулсивност и рефлексивност у деца от предучилищна възраст – Свали оттук: bjp-1997-1-p-64-73.pdf

Лалова, Й., Тахистокопично проучване на пространствените гнозни функции при здрави хора в зряла възраст -Свали оттук: bjp-1997-1-p-74-80.pdf

Николов, М., Христева, В., Валидизационно изследване на въпроски за внушаемост В-III с карта 12М от Тематичен аперцептивен тест (ТАТ) – Свали оттук: bjp-1997-1-p-81-93.pdf

 

Българско списание по психология – бр.2, 1997 година:

Зиновиева, И. Ру, Р., Тен Хорн, Л., Качеството на труд между български работници и мениджъри в ранните години на социално-икономическата промяна – Свали оттук: bjp-1997-2-p-5-24.pdf

Величков, А., Василева, С., Потребност от сигурност. Теоретичен модел за изследване на една фундаментална човешка мотивация – Свали оттук: bjp-1997-2-p-25-40.pdf

Тодорова, И., Психоневроимунология. Какво ни показва последното десетилетие? – Свали оттук: bjp-1997-2-p-41-55.pdf

Калчев, Пл., Кратка форма на въпросника на Coolidge заличностни разстройства – Свали оттук: bjp-1997-2-p-56-76.pdf

Русинова, В., Василева, Л., Взаимозависимсти между параметрите на професионален стрес – Свали оттук: jp-1997-2-p-77-85.pdf

Петрова Т., Байчинска Кр., Методът на насочено афективно въображение в психотерапията – Свали оттук: bjp-1997-2-p-86-116.pdf

 

Българско списание по психология – бр.1, 1998 година:

Байчинска, Кр., Ценностите на съвременната българска и европейска култура – Свали оттук: bjp-1998-1-p-3-24.pdf

Николов, Н., Стойчев, Н., Психологическа диагностика на суицидния риск сред срочнослужещите в системата на МВР – Свали оттук: bjp-1998-1-p-25-45.pdf

Василева, Л., Русинова, В., Жильова, С., Анализ на теорията на Хофстед за ценностите в труда – Свали оттук: bjp-1998-1-p-46-55.pdf

Величков, А., Радославова, М., Василева, С., Тодоров, В., Метод за оценка на индивидуалните различия в потребността от сигурност – Свали оттук: bjp-1998-1-p-56-75.pdf

Левкова, И., Възможности за използване пробата на Розенцвайг за целите на Транзакционния анализ – Свали оттук: bjp-1998-1-p-76-92.pdf

 

Българско списание по психология – бр.2, 1998 година:

Александрова, Б., Терзиева, М., Богданова, Е., Развитие на способността за разпознаване на ляво и дясно и нейните компоненти (според тест на Бентън) у деца на възраст от 6 до 10 години – Свали оттук: bjp-1998-2-p-3-15.pdf

Йорданова, М., Шу-чен, Л., Линденбергер, У., Интелект и тактилно възприятие – корелационни връзки – Свали оттук: bjp-1998-2-p-16-27.pdf

Карабельова, С., Ценности за труд при прехода към пазарна икономика – Свали оттук: bjp-1998-2-p-28-43.pdf

Пирьов, Г., Диференциация и интеграция на психологията – Свали оттук: bjp-1998-2-p-44-49.pdf

 

Българско списание по психология – бр.1-2, 1999 година:

Джонев, С., Организационно решение: Ограничената рационалност и средства за преодоляването й – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-3-18.pdf

Илиева, Г., Формиране на психичния пол през ранния онтогенезис – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-19-31.pdf

Йонкова, Кр., Рефлексиите на Вилхелм Вундт върху „свободната душа“(народопсихологически опит на обяснение) – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-32-46.pdf

Величков, А., Ганчевски, Б., Свързани ли са индивидуалните различия в потребността от сигурност с устойчиви различия в интензитета на емоционалната реактивност? – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-47-57.pdf

Генкова, П., Социокултурни параметри на просоциалното поведение: сравнителен анализ на Германия и България – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-58-70.pdf

Йорданова, М., Магнитоенцефалография -същност и приложение в психологията – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-71-82.pdf

Атанасов, Н., Изследователският модел на Даниел Стърн и неговото значение за теорията на психоанализата – Част 1 – Свали оттук: bjp-1999-1-2-p-83-95.pdf

 

Българско списание по психология – бр.3-4, 1999 година:

Фос, Х., Приложение на минимаксната теория на решенията при прилагане на последователни тестове за оценка на занията с дихотомен изход – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-3-21.pdf

Радославова, М., Интегрален модел на удовлетвореността от труда: опит за нов поглед – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-22-45.pdf

Сердарис, П., Съвременната концептуализция на ориентацията към купувача в дейността на организцията – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-46-57.pdf

Джонев, С., Организационно консултиране. Управление чрез условията – контрол над мотивацията – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-58-74.pdf

Пенчева, Е., Когнитивни способности и летателни умения: практическо приложение на компютърна методика WOMBAT при подбор на кандидати за първоначално летателно обучение – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-75-85.pdf

Русинова, В., Василева, Л., Андреев, Б., Жильова, С., Професионален стрес и ценности в труда при български мениджъри – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-86-99.pdf

Атанасов, Н., Изследователският модел на Даниел Стърн и неговото значение за теорията на психоанализата – Част 2 – Свали оттук: bjp-1999-3-4-p-100-116.pdf

 

Българско списание по психология – бр.1-2, 2000 година:

Сервоне, Д., Мястото на възприеманата лична ефикасност в социално-конитивната теория на личността – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-3-21.pdf

Калчев, Пл., Многомерна скала за оценка на тревожността в юношеска възраст. Постановка на проблема и метод – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-22-56.pdf

Добрева, Ю., Правни и етични проблеми на професионалната психодиагностика в МВР – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-57-65.pdf

Илиева, Г., Динамика и развитие на психичния пол при деца от 1 година и 6 месеца до 6 години – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-66-77.pdf

Андреева, Л., Подходи и гледни точки към социалното познание -Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-78-96.pdf

Русинова-Христова, А., Изследване нивото на интегративна комплесност при парламентарни изказвания на депутати от двете основни политически сили в България – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-97-107.pdf

Николов, М., Хипнозната регресия във възрастта и използването й в хипнотерапията – Свали оттук: bjp-2000-1-2-p-108-118.pdf

 

Българско списание по психология – бр.3-4, 2000 година:

Илиева, Сн., Дженкова, Г., и Алтимирска, Е., Власт и групова ефективност – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-3-15.pdf

Джонев, С., Иновацията – способност за действие в ситуации без модели на поведение – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-16-45.pdf

Перракис, М., Организационни модели на лидерство – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-46-52.pdf

Русинова -Христова, А., Елементи на политическото пространство и личностни конструкти за тяхното възприемане – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-53-83.pdf

Пенчева, Е., Учителска професия и психологичен тип – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-84-101.pdf

Величков, А., Когнитивна преработка при активиране на потребността от сигурност – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-102-117.pdf

Панов, И., Метод на сравнителното сканиране – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-118-142.pdf

Заимов, К., Боряна Пирьова: Биологична психология – Свали оттук: bjp-2000-3-4-p-143-144.pdf

 

Българско списание по психология – бр.1-2, 2001-2002 година:

Димитров, Пл., Дружество на психолозите в Република България – Обновяваща се общност от професионалисти в служба на обществото – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-3-4

Русинова, В., Стоицова, Т., Пенчева, Е., Василева, Л., Христова, А., Жильова, С., Теоретичен анализ на лидерството в психологията – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-5-14

Стоянова, Ст., Междуетническите отношения в контекста на теориите на Ташфел и Търнър за междугруповите отношения – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-15-30

Божинова, Р., Медийното насилие върху децата и юношите – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-31-41

Николов, Н., Измерване на социалната подкрепа – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-42-74

Генкова, П., Социокултури параметри на просоциалното поведение: сравнителен анализ на Германия и България – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-75-88

Стойчева, К., Силгиджиян, Х., Толерантност към неопределеност и Аз-образ при юноши – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-89-102

Лалова, Й., Маринова, Л., Тактилна перцепция на конфликтни фигури при зрящи и незрящи деца – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-103-120

Терзиева С., Наков, Пр., Изследване на понятийни структури в декларативната памет на студнети по метода на латентно-семантичния анализ – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-121-144

Пожарлиев, А., Стилове на учене и специализация в образованието и професията – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-145-173

Русинова В., Абдул-Ракиб Салам, И., Сравнителен анализ на професионален стрес и ценности в труда между йеменски и български мениджъри – Свали оттук: bjp-2001-2002-1-2-p-174-184

 

Българско списание по психология – 2005 година

Тема на броя: „Национален конгрес по психология – 2005“ – Свали целия брой оттукbjp-2005

Димитров. Пл., Дружеството на психолозите в Република България – обновяваща се общност от професионалисти в служба на науката и обществото

Джонев, С., Национален конгрес по психология – 2005

Доклади за работата на научните секции и кръглите маси на Националния конгрес по психология – 2005

Мари, М., Психосоциален профил на терористите

Vansteenkiste, M., Deci, E.L., Competitively Contingent Rewards and Instrinsic Motivation: Can Losers Remain Motivated?

Динчев, Г., Комуникация чрез ICQ, IRC, e-mail и дискусионни форуми в интернет

Броевете на списанието от 2006 и 2007 година са в продажба.

Цена на 1 бр. – 5 лева

За поръчки, изпратете пощенски адрес за доставка с препоръчана поща на адрес:

journal@psychology-bg.org

АРХИВ

ДОКЛАДИ НА IV НАЦИОНАЛНИЯ КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2005 ГОДИНА

Докладите и съобщения са публикувани в

IV Национален конгрес по психология – Сборник научни доклади, София, Софи-P, 2005,

ISBN 954-638-137-3

Разпространява се от Дружеството на психолозите в България (цена: 20.00 лева)

За поръчки: journal@psychology-bg.org 

PDF версии на докладите по секции:

СЕКЦИЯ „КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА“

dimcho-iovchev-doklad2

ivo-popivanov-doklad2

krasimira-baichinskasavka-savova-doklad1

magdalena-garvanova-doklad1

margarita-dilova-suobshtenie1

margarita-stefanova-doklad1

natalia-aleksandrova-doklad1

nikolai-nikolov-doklad1

nikolai-rachev-doklad1

rumiana-bozhinova-ergiul-tair-doklad1

svetlomira-kovacheva-suobshtenie1

vasil_madolev_doklad1

velizara-chervenkova-doklad1

СЕКЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

boiko-nikolovborislav-slavchov-roman-drajev-doklad

boiko-nikolov-doklad

emilia-aleksieva-doklad

evdokia-hristova-slavcheva-doklad

ivailo-aleksiev-doklad

ivan-bardov-doklad

krasimir-kalinov-doklad

nikolai-georgiev-doklad

plamen-kalchev-doklad

СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

anastasia-slavchova-doklad

ioana-tsvetkova-doklad

ionka-baltadzhieva-doklad

irina-shumkova-doklad

ivan-dimitrov-doklad

kirilka-tagareva-suobshtenie

krasimira-kostadinova-doklad

lidia-kalfova-doklad

liubka-lazarova-doklad

liubomir-georgievsalem-guman-doklad

maria-trifonova-doklad

muftah_ali_ahmed_suobshtenie

nadia-kolcheva-doklad

natali-doseva-doklad

rosanka-mancheva-suobshtenie

stanka-mihalkova-doklad

stoian-evtimov-doklad

tsvetanka-stoianova-suobshtenie

СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И ЕТНО- ПСИХОЛОГИЯ“

antoaneta-rusinova-hristova-doklad

elena-paspalanovarumiana-bineva-doklad

gergana-slavcheva-suobshtenie

hose-valensiazganeva-doklad

iolanda-zografova-doklad

ludmila-andreevasonia-karabeliova-doklad

milena-filipova-tzani-tzanev-doklad

olga_mudzeva_skarik_anna_frichand_doklad_english

plamen-dimitrov-doklad

sava-dzhon evelena-nedelcheva-doclad

stanislava-stoyanova-doklad

tolia-stoitsova-bistra-mizova-doklad

СЕКЦИЯ „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“

aleksandur-pozharliev-doklad

anzhelina-nenovaaneta-rashevabistra-tsenovakrasen-daskalovilia-marinov-doklad

bistra_tsenova_doklad

dobril-kolev-doklad

elisaveta_sardzoska_doklad

evgeni_pandov_kuniu_palazov_georgi_duganov_suobshtenie

irena-petrova-doklad

ruzha-draganova-doklad

sava-dzhonev-irena-emilova-doklad

snezhana-ilievaneli-trunkova-doklad

snezhana-ilieva-doklad

sonia-dragovaviktoria-nedeva-doklad

sonia-karabeliovahaiganush-silgidjian-doklad

trifon-pavlov-doklad

tsveta-mladenova-poster-text

veselina-rusinovaelisaveta-sartsoskalidia-vasilevasonia-z

veselina-rusinovasonia-zhiliova-doklad

veselina-rusinovasvetlana-raicheva-doklad

zheliazko-hristov-doklad-2

СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“

anna-aleksandrovairina-todorovadzhanet-bradli-doklad

bogdana-aleksandrovaevelina-bogdanova-doklad

boriana-piriovanbelova-doklad

desimira-velkova-bistratsenova-suobshtenie

ivanka-asenova-doklad

margarita-raicheva-doklad

miroslava-petkova-doklad

stoian-bachvarov-suobshtenie

teodora-stoeva-doklad

tsanka-popzlatevaiordanka-eneva-suobshtenie

vania-matanova-doklad

vesela-krusteva-suobshtenie

zheliazko-hristov-doklad-3

СЕКЦИЯ „ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

aneta-atanasova-doklad

dimitur-tsvetkov-suobshtenie

dora_levterova_doklad

georgi-stankov-suobshtenie

hristo-monov-suobshtenie

ilia-peev-doklad

ilian-ilievliliana-veshkova-doklad

ilian-iliev-suobshtenie

iordanka-eneva-doklad

ivan-iamboliev-suobshtenie

katia-belopitova-doklad

liliana-veshkova-suobshtenie

malina-iordanovamaximkageorgievatsvetandachev-doklad

marieta-diulgerovazlatkamihovazoiamihailovarumengeorgiev

milen-nikolov-poster

milena_manova_suobshtenie

nikola-atanasovdimo-stanchevgulubina-tarashoeva-doklad

reni-velcheva-doklad

rositsa-georgieva-doklad

rumiana-krumova-suobshtenie

teodora-groshkova-liliana-tsvetkova-doklad

tsvetana_hubenova_doklad

vesela-vuteva-doklad

vihra-naidenova-doklad

СЕКЦИЯ „ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

anna-hdjigeorgieva-doklad

blaga-stancheva-doklad

emil_madzharov_doklad

georgi-dimitrov-doklad

kalin-gaidarov-doklad

kalin_gaidarov_anna_hadzhigeorgieva_doklad

mihail-prodanov-doklad

nadia_radkovska_angel_topkarov_doklad

neli_ilieva_suobshtenie

panaiot_randev_doklad

panaiot_randev_ilka_zlatarova_doklad

toni_toncheva_doklad

totio_boev_doklad

СЕКЦИЯ „СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ“

galina-domuschieva-rogleva-doklad

iulia_mutafova_zaberska_dimitrios_papadopulos_doklad

tatiana-ianchevatsveta-misheva-aleksova-doklad

tatiana-iancheva-doklad

tsveta-misheva-aleksova-doklad

ncp_cover_2008

Брой 1-4/2008 на Българско списание по психология

представя на 1034 страници научните доклади и съобщения, представени на

V-я Национален конгрес по психология, 31.10 – 2.11.2008 год.

Можете да свалите пълния текст оттук (PDF формат) ->

Сборник научни доклади – 1 част (стр.1-519)

Сборник научни доклади (стр. 520 -1034)

Е-поща: journal@psychology-bg.org

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s